Lietuvių kalba

MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

Centro veiklos kryptys

Centro veiklos tikslas – garantuoti  vaiko gerovę užtikrinančias paslaugas.

Centro veiklos svarbiausias uždavinys – organizuojant struktūrinių padalinių darbą, teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas vaikams iki 18 metų, likusiems be tėvų globos, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), socialinės rizikos vaikams ir vaikams su negalia iki 21 metų.

Centras savo klientams Centro struktūriniuose padaliniuose teikia šias bendrąsias socialines paslaugas:

 • informavimas (reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas vaikui jo šeimai;

 • konsultavimas (socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su vaiku ir jo šeima analizuojama šeimos probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų);

 • tarpininkavimas ir atstovavimas (pagalbos vaikui ir jo šeimai suteikimas spendžiant įvairiais šeimos problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, ir kt.), tarpininkaujant tarp vaiko ir jo šeimos ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų);

 • sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, ir kurias teikiant šeimos gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose ir pan.)

Centras savo klientams Centro struktūriniuose padaliniuose teikia šias specialiąsias (socialinės priežiūros) socialines paslaugas:

 • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (paslaugos, teikiamos šeimoms dienos metu, siekiant palaikyti ir atkurti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar šeimos gyvenime reikalingas funkcijas);

 • laikinas (ne ilgiau kaip 3 paros) apnakvindinimas (nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas vaikams krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių iškyla grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei);

 • intensyvi krizių įveikimo pagalba (pagalbos suteikimas vaikui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje).

Centras savo klientams Centro struktūriniuose padaliniuose teikia šias socialinės globos paslaugas:

 • dienos socialinė globa (visuma paslaugų, kuriomis vaikui su negalia teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu);

 • trumpalaikė socialinė globa (visuma paslaugų, kuriomis vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, vaikams laikinai netekus tėvų);

 • ilgalaikė socialinė globa (visuma paslaugų, kuriomis vaikui, likusiam be tėvų globos, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba).

Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus vaiko ir jo šeimos tos paslaugos poreikio.

Centras, įgyvendinamas svarbiausią uždavinį:

 • kaupia ir sistemina informaciją apie vaikus, likusius be tėvų globos, ir vaikus su negalia bei jų šeimas, apklausia gyventojus dėl socialinių paslaugų poreikio ir kokybės gerinimo;

 • teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl socialinių paslaugų vaikams infrastruktūros plėtojimo, prevencinių priemonių įgyvendinimo krypčių, socialinių paslaugų vaikams poreikio ir kokybės gerinimo;

 • rengia ir įgyvendina ilgalaikes ir trumpalaikes socialines programas;

 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros bei kitomis institucijomis;

 • informuoja visuomenę apie centro veiklą per žiniasklaidos priemones;

 • sukuria pasitikėjimo atmosferą tarp kliento ir centro personalo;

 • nustatyta tvarka nagrinėja ir atsako į savivaldybės gyventojų paklausimus, skundus, pasiūlymus, ieško efektyvių priemonių iškilusioms problemoms spręsti.

Centras yra globojamo (rūpinamo) vaiko atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti jo teises bei teisėtus interesus ir atstovauti jam.