Lietuvių kalba

MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ PROJEKTO „VISAGINO BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI“ SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

2018-11-12

 Įstaigos pavadinimas: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.
Buveinė: Statybininkų g.7, LT 31137 Visaginas.
Įmonės kodas: 190230824.
Pareigybė: socialinis darbuotojo pareigybė reikalinga organizuoti projekto „Visagino bendruomeniniai šeimų namai“ viešinimo veiklas, tikslinės grupės informavimo ir kt.;
Pareigybės dydis: 1,0 etatas pirmais projekto vykdymo metais, 0,5 etato antrais projekto vykdymo metais.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (terminuota darbo sutartis).

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
Socialinio darbuotojo paskirtis
— įgyvendinti projekte numatytus tikslus ir organizuoti bendruomeninių šeimos namų funkcijų įgyvendinimą, kurios susideda iš:
1.     paslaugų šeimai teikimo organizavimo ir koordinavimo;
2.     potencialios tikslinės grupės informavimo, konsultavimo apie šeimai kompleksiškai
teikiamas paslaugas;
3.    įtraukimo į šias paslaugas priemonių vykdymo;
4.    tikslinių grupių informavimo apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas,
vykdomas programas;
5.    kompleksiškai teikiamų šeimai šias paslaugų: psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių
ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos paslaugos.
 
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 
1.     Savo veikloje socialinis darbuotojas žino ir vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijų teisės aktais, Visagino savivaldybės institucijų aktais, reglamentuojančiais vaiko globą (rūpybą), socialinių paslaugų teikimą, Viešųjų pirkimų įstatymų bei kitais norminiais teisės aktais, Centro nuostatais, Centro direktoriaus įsakymais, Centro Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Centro saugos instrukcijomis ir šiuo pareigybės aprašymu bei 2018 m. spalio 30 d. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-416-01-0002 ,,Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ sutartimi.
2.     Išsilavinimas – aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas, socialinio darbuotojo kvalifikacija, ne mažesnis kaip 5 metų socialinio darbo stažas socialinėje įstaigoje, trečia valstybinės kalbos mokėjimo kategorija, išmanyti archyvo ir dokumentų valdymo reikalavimus, darbo kompiuteriu pagrindus, žinoti bendravimo, dalykinio pokalbio su paslaugų gavėjais, partneriais bei kitais suinteresuotais asmenimis taisykles, darbe taikyti jas, mokėti rengti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti  Bendruomeninių šeimos namų veiklą bei atsako už ją, vykdyti Centro direktoriaus nurodymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1.    Rengia su projekto dalyvių administravimu susijusią informaciją ir dokumentų formas
vadovaujantis Projekto dalyvių informacijos administravimo instrukcija (toliau – Instrukcija) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos LR finansų ministro 2013-07-11 įsakymu Nr. 1K-243 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“, 2016-09-02 posėdžio protokolu Nr. 31.
2.    Su projekto dalyvių administravimu susijusias dokumentų formas teikia per Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS).
3.    Priima užpildytas anketas iš paslaugų gavėjų (šeimų), kurios susiduria su problemomis ir
pageidauja dalyvauti projekto ,,Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ vykdomose veiklose, atsako už jų saugojimą.
4.    Socialinis darbuotojas organizuoja ir koordinuoja paslaugų teikimą, taip pat paslaugų
gavėjams teikia reikalingą informaciją, konsultuoja rūpimais klausimais.
5.    Nustato, išsiaiškina, analizuoja susidariusią situaciją ir numato priemones asmens (šeimos)
ar bendruomenės socialinėms problemoms spręsti.
6.    Ieško su asmeniu (šeima) socialinių problemų sprendimo būdų, kartu su asmeniu
(šeima)analizuoja jų pobūdį, suteikdamas jiems reikalingos informacijos, nukreipia pas reikalingus specialistus,  įtraukia šeimos narius į projekte vykdomus užsiėmimus.
7.    Tarpininkauja asmeniui (šeimai) tarp institucijų, įstaigų.
8.    Sudaro veiklų, dalyvių sąrašus, parengia ir pateikia derinimui su projektą
administruojančiais specialistais veiklų grafikus, planuoja projekto lėšų panaudojimą.
9.    Vykdo projekto viešinimą (interneto svetainėse: www.visaginas.lt, www.vsvgc.lt, Faceebok
paskyroje ir kt.), bendradarbiauja su Visagino savivaldybės specialistais, bendruomenių atstovais, kitomis socialinių paslaugų įstaigomis siekiant nustatyti šeimas, kurioms reikia pagalbos sprendžiant jų problemas.
10.    Bendradarbiauja su projekto pareiškėju, projekto partneriais, veiklų vykdytojais, paslaugų
gavėjais.
11.    Parengia ir teikia suderinimui veiklų vykdytojų darbo grafikus.
12.    Teikia informaciją projektą administruojantiems specialistams apie teikiamas
paslaugas, tikslinę grupę.
13.    Tinkamai parengia ir laiku pateikia už Projekto įgyvendinimą atsakingoms institucijoms
su projekto dalyvių administravimu susijusias dokumentų formas ir kitus dokumentus, atsako už jų pildymą, pateikimą ir saugojimą.
14.    Bendradarbiauja su Projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku pateikia visą prašomą
informaciją, sudaro sąlygas apžiūrėti Projekto vykdymo vietą ir savo veiklą, supažindina su dokumentais, susijusiais su Projekto vykdymu.
15.    Įgyvendinančiosios institucijos nustatytais terminais teikia jai papildomą informaciją,
pagrindžiančius dokumentus, šalina trūkumus.
16.    Vykdo švietėjišką socialinio darbo, projektinę veiklą bendruomenėje.
17.    Savarankiškai planuoja ir organizuoja projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“
      veiklą bei atsako už ją.
18.    Vykdo Centro direktoriaus nurodymus, susijusius su projekto įgyvendinimu.
19.    Apie projekto veiklas, rezultatus, sunkumus informuoja Visagino šeimos ir vaiko gerovės
centro vadovą.


Darbo užmokestis: 6,7 PABD (pareiginės algos bazinis dydis)
Dokumentų pateikimo būdas:
el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Tel. (8 386) 75280, el. p. vsvgc@vsvgc.lt
Skelbimas galioja iki:
2018-11-16.