Lietuvių kalba

MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ PADALINIO (ŪKIO) VADOVO PAREIGOMS UŽIMTI

2018-09-11

Įstaigos pavadinimas: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.
Buveinė: Statybininkų g.7, LT 31137 Visaginas.
Įmonės kodas: 190230824.
Pareigybė: padalinio ūkio vadovas, pareigybė reikalinga organizuoti ūkio darbą, prižiūrėti ir užtikrinti tinkamą centro teritorijos, pastato ir patalpų būklę, rūpintis tinkamu darbo sąlygų centro darbuotojams ir paslaugų gavėjams užtikrinimu, aprūpinti juos organizacinėmis techninėmis priemonėmis, užtikrinti kitų techninių, ūkinių, saugos, švaros palaikymo darbų ir paslaugų atlikimą, reikalingą tinkamam centro funkcionavimui užtikrinti ir kitų užduočių vykdymą.
Pareigybės dydis: 1, 0 etatas.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. Savo veikloje padalinio (ūkio) vadovas žino ir vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijų teisės aktais, Visagino savivaldybės institucijų aktais, reglamentuojančiais socialinių globos įstaigų paslaugų organizavimą, Viešųjų pirkimų įstatymų bei kitais norminiais teisės aktais, Centro nuostatais, Centro direktoriaus įsakymais, Centro darbo tvarkos taisyklėmis, Centro saugos instrukcijomis, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimais, šiuo pareigybės aprašymu ir kt.
1.2. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas, ne mažesnis kaip 3 metų socialinio darbo stažas socialinės globos įstaigoje, trečia valstybinės kalbos mokėjimo kategorija, turėti darbų saugos ir priešgaisrinės saugos pažymėjimus, išmanyti archyvo ir dokumentų valdymo reikalavimus, darbo kompiuteriu pagrindus, mokėti bent vieną ES valstybių kalbą, žinoti bendravimo, dalykinio pokalbio su paslaugų gavėjais, partneriais bei kitais suinteresuotais asmenimis taisykles, darbe taikyti jas, mokėti rengti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti ūkinę veiklą bei atsakyti už ją, organizuoti, rengti, vykdyti viešųjų pirkimų procedūras bei vykdyti Centro direktoriaus nurodymus.
 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Visą savo darbo dokumentaciją tvarko pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus.
2.2. Padalinio (ūkio)vadovas kontroliuoja, kad centro ūkinė veikla bei atsakingi asmenys kokybiškai veiktu bei vykdytu savo pareigas.
2.3. Organizuoja, kontroliuoja bei atsako už aptarnaujančio personalo darbą, jo vertinimą.
2.4. Atsako už Centro ūkinę veiklą, pastatų, įrengimų, ugdymo priemonių ir inventoriaus įsigijimą, apskaitą ir apsaugą.    
2.5. Rūpinasi sanitarinių ir higienos priemonių įsigijimu, švara, tvarka patalpose, priešgaisrine apsauga, saugos taisyklių ir norminių aktų vykdymu.
2.6. Rengia ir atsako už administracijos ir techninio personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą.
2.7. Rengia aptarnaujančio personalo pareigybių aprašymus, darbo saugos ir sveikatos instrukcijas, tvarkas.
2.8. Dalyvauja darbo grupių darbe rengiant Centro strateginį ir metinį veiklos planus,
sudaro savo veiklos planą, Centro nuostatus, projektus, Darbo tvarkos taisykles bei kitų tvarkų, reikalingų Centro veiklai įgyvendinti rengime.
2.9. Atsako už darbų saugą, priešgaisrinio instruktažo vedimą, žurnalų pildymą.
2.10. Organizuoja, kontroliuoja remonto darbus, ruošia patalpas remontui.
2.11. Tvarko ir atsako už įstaigos kadastrą.
2.12. Sudaro ir atsako už aptarnaujančio personalo atostogų grafiką.
2.13. Rengia bei derina aptarnaujančio personalo darbo grafikus.
2.14.  Rengia ir kontroliuoja valytojų savaitės darbo dienos ritmus.
2.15. Rengia ir kontroliuoja valgyklos darbuotojų  tvarkymo ir vėdinimo grafiką.
2.16. Rengia patikrinimo aktus (baldų, el. įrangos, santechnikos, aparatūros), pastatų apžiūros aktus.
2.17. Savivaldybės darbuotojui padeda tvarkyti statinio techninio eksploatavimo žurnalą.
2.18. Pildo bei teikia pažymą savivaldybės specialistui apie sunaudotą el. energiją per mėnesį.
2.19. Rengia ir vykdo Civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms situacijos planą.
2.20. Rengia ir vykdo bendrosios priešgaisrinės saugos taisykles.
2.21. Pildo bei atsako už priešgaisrinės saugos instruktavimo darbo vietoje registracijos žurnalą.
2.22. Pildo ir atsako už nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalą.
2.23. Pildo ir atsako už gesinimo įrenginių bandymų registracijos žurnalą.
2.24. Koordinuoja energetinių įrengimų pasų, schemų, techninių charakteristikų tvarkymą.
2.25. Pildo ir atsako už saugos darbe būklės tikrinimo dokumentus (sąrašas, planai, protokolai, aktai ir kt.)
2.26. Pildo ir atsako už statinio techninio eksploatavimo žurnalą.
2.27. Sudaro ir atsako už žmonių evakuacijos planą.
2.28. Pildo ir atsako už įvadinio saugos darbe instruktavimo registracijos žurnalą.
2.29. Rengia valstybinį svarstyklių patikrinimą, gesintuvų užpildymą, valstybinę manometrų patikrą.
2.30. Kontroliuoja ir atsako už izoliacijos matavimų atlikimą laiku.
2.31. Rengia dokumentus viešiesiems pirkimams, vykdo viešuosius pirkimus.
2.32. Rengia projektinę dokumentaciją, dalyvauja projektinėje veikloje.
Darbo užmokestis: 3,41-4,6 PABD (pareiginės algos bazinis dydis)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. (8 386) 75280, el. p.  vsvgc@vsvgc.lt
Skelbimas galioja iki: 2018-09-25.