Lietuvių kalba

MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SOCIALINIAMS REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI

2018-09-11

Įstaigos pavadinimas: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.
Buveinė: Statybininkų g.7, LT 31137 Visaginas.
Įmonės kodas: 190230824.
Pareigybė: Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, pareigybė reikalinga organizuoti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro skyrių darbą, užtikrinti socialinių paslaugų organizavimo, teikimo, analizavimo efektyvumą ir rezultatyvumą.
Pareigybės dydis: 0,75 etato.
Pareigos : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. Savo veikloje direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams žino ir vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijų teisės aktais, Visagino savivaldybės institucijų aktais, reglamentuojančiais vaiko globą (rūpybą), socialinių paslaugų teikimą, Viešųjų pirkimų įstatymų bei kitais norminiais teisės aktais, Centro nuostatais, Centro direktoriaus įsakymais, Centro Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Centro saugos instrukcijomis ir šiuo pareigybės aprašymu.
1.2.  Išsilavinimas – aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, socialinio
darbuotojo kvalifikacija, ne mažesnis kaip 2 metų vadovaujamo darbo stažas, ne mažesnis kaip 3 metų socialinio darbo stažas (patirtis, dirbant su proto ir psichikos negalia turinčiais asmenimis), trečia valstybinės kalbos mokėjimo kategorija, išmanyti archyvo ir dokumentų valdymo reikalavimus, darbo kompiuteriu pagrindus, mokėti bent vieną ES valstybių kalbą, žinoti bendravimo, dalykinio pokalbio su paslaugų gavėjais, partneriais bei kitais suinteresuotais asmenimis taisykles, darbe taikyti jas, mokėti rengti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti Centro skyrių veiklą bei atsako už juos, vykdyti Centro direktoriaus nurodymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Organizuoja Centro skyrių: Vaikų globos namai, Vaikų ir Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių, Krizinės pagalbos skyriaus ir Globos centro darbą.
2.2. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe rengiant Centro strateginį ir metinį veiklos planus,
sudaro savo veiklos planą, Centro mėnesio veiklos planą, nuostatus, projektus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, Kišenpinigių tvarką bei kitų tvarkų, reikalingų Centro veiklos įgyvendinimui rengime.
2.3. Vadovauja Vaiko globos komisijos veiklai, atsako už dokumentaciją.
2.4. Vadovauja Socialinį darbą dirbančių darbuotojų grupės, specialistų ir pedagoginių darbuotojų
darbui, atsako už dokumentaciją.
2.5. Rūpinasi socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų, centro pedagoginio personalo
bei specialistų kvalifikacijos kėlimu.
2.6. Skatina socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų, centro pedagoginio personalo,
specialistų savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi.
2.7. Tikrina ir kontroliuoja socialinių darbuotojų, užimtumo specialistų, pedagogų bei kt. specialistų
dokumentaciją, veiklą. Apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus raštiškai praneša direktoriui.

2.8. Sudaro ir derina socialinį darbą dirbančių darbuotojų, specialistų ir pedagogų darbo grafikus .
2.9. Sudaro bei derina vaikų ir socialinių darbuotojų, užimtumo specialistų ir pedagogų veiklos
tvarkaraščius, dienos ritmus.
2.10. Organizuoja sociokultūrines paslaugas ir dalyvauja renginiuose, analizuoja veiklą.
2.11. Tvarko metodinius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiagą.
2.12. Sudaro ir įgyvendina specialistų inspektavimo grafikus, teikia Centro direktoriui patvirtinti.
2.13. Teikia informaciją apie įstaigos veiklą į įstaigos svetainę.
2.14. Kontroliuoja, kaip įgyvendinami Individualiniai socialinės globos planai, Socialinių įgūdžių
lavinimo programa, Šeimos konsultavimo programa, vertina rezultatus, teikia apibendrintą analizės medžiagą Vaiko globos komisijai, Centro direktoriui.
2.15. Kontroliuoja, kaip socialiniai darbuotojai ir socialiniai darbuotojų padėjėjai, užimtumo
specialistas, specialistai bei centro pedagoginis personalas laikosi Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbo drausmės.
2.16. Lankosi socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų, užimtumo specialistų,
specialistų bei centro pedagoginio personalo užsiėmimuose, renginiuose, tėvų susirinkimuose, juos analizuoja.
2.17. Tvarko globotinių apskaitą, globotinių bylas.
2.18. Tvarko metodinių priemonių, žaislų apskaitą.
2.19. Organizuoja tėvų (globėjų) informavimą ir konsultavimą, švietimą.
2.20. Inicijuoja Visagino ŠVGC vidaus auditą, įstaigos įsivertinimą.
2.21. Rengia socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų, užimtumo specialistų,
specialistų, centro pedagoginio personalo pareigybės aprašymus.
2.22. Tvarko įstaigos statistiką.
2.23. Kontroliuoja naujai atėjusių dirbti socialinį darbą darbuotojų darbą, konsultuoja juos.
2.24. Atlieka paslaugų gavėjų poreikių  ir pavaldaus personalo vertinimą.
2.25. Sudaro ir derina socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų, užimtumo specialisto,
specialistų, centro pedagoginio personalo atostogų grafiką, darbo grafikus, užsiėmimų tvarkaraščius.
2.26. Rengia ir atsako už jam pavaldaus personalo kokybišką darbo laiko apskaitos žiniaraščių
pildymą.
2.27. Negalėdamas atvykti į darbą dėl pateisinamos priežasties, apie tai nedelsiant įspėja Centro
direktorių.
2.28. Nesant Centro direktoriui pavaduoja jį.
2.29. Dalyvauja projektinėje veikloje.

Darbo užmokestis: 4,0-5,5 PABD (pareiginės algos bazinis dydis)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. (8 386) 75280, el. p. vsvgc@vsvgc.lt
Skelbimas galioja iki: 2018-09-25.